Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Onderste Boven, praktijk voor pmkt en leerondersteuning (verder genoemd de opdrachtnemer) en de ouder/verzorger (verder genoemd de opdrachtgever).

  • De opdrachtgever verplicht zich met het ondertekenen van het behandelcontract tot het zorg dragen voor de betaling van de factuur en wel binnen 14 dagen na ontvangst. De ondertekening geeft ook aan dat de algemene voorwaarden bekend zijn.
  • Zodra een factuur niet of te laat wordt betaald, worden de te verlenen diensten uitgesteld.
  • Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Onderste Boven vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de rechtens toe te wijzen proceskosten overschrijden.
  • De opdrachtgever dient minimaal 24 uur van te voren zijn afspraak af te zeggen, telefonisch of schriftelijk via de mail. Wanneer dit niet gebeurt, zullen de kosten 100% in rekening gebracht worden.
  • Zodra de opdrachtnemer ziek of (door onvoorziene omstandigheden) verhinderd is, zal deze zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever. Samen zullen zij zich inspannen om de gemiste afspraak op korte termijn in te plannen.
  • Bij annulering door de opdrachtnemer volgt volledige restitutie.
  • Een samengestelde prijsopgave geeft niet aan dat verschillende onderdelen weggelaten kunnen worden.
  • De geleverde diensten zijn een inspanningsverplichting van opdrachtnemer (Onderste Boven), geen resultaatverplichting.
  • De opdrachtgever erkent dat de opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade ontstaan bij het uitvoeren van de diensten door de opdrachtnemer, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
  • De opdrachtgever geeft toestemming aan opdrachtnemer om, indien functioneel in het kader van de opdracht, met het kind naar buiten te gaan.